Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-06-2016 15:57:47 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

PAP
Data: 2016-06-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacja_dot_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosowania_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacja_o_akcjach_na_ZWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • REGULAMIN_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-06-03
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem obrad:
  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6.Przyjęcie porządku obrad.
  7.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
  9.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
  10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
  11.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
  12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
  13.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
  14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
  15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  16.Sprawy różne.
  17.Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  informacja_dot_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf informacja dot ZWZA na dzien 30 czerwca 2016r,
  projekty_uchwal_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf projekty uchwal ZWZA na dzien 30 czerwca 2016r,
  formularz_do_glosowania_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf formularz do glosowania ZWZA na dzien 30 czerwca 2016r,
  wzor_pelnomocnictwa_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf wzor pelnomocnictwa ZWZA na dzien 30 czerwca 2016r,
  informacja_o_akcjach_na_ZWZA.pdf informacja o akcjach
  REGULAMIN_WZA.pdf regulamin WZA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-06-03 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2016-06-03
  Rok biezacy 2016
  Numer 11
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.