Raporty Spółek ESPI/EBI

1.Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Komputronik S.A. przeciwko Clean& Carbon Energy S.A. oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych, 2.Umorzenie postępowania w sprawie z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

23-09-2016 20:43:15 | Bieżący | ESPI | 25/2016
oRB: 1.Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Komputronik S.A. przeciwko Clean& Carbon Energy S.A. oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych, 2.Umorzenie postępowania w sprawie z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. przed Sądem Polubownym - Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 3.Rozmowy ugodowe pomiędzy Clean& Carbon Energy S.A. oraz Komputronik S.A. 4.Wstrzymanie wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 30.06.2016 roku nr 10/30/06/2016 w sprawie scalenia akcji.

PAP
Data: 2016-09-23

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-23
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
1.Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Komputronik S.A. przeciwko Clean& Carbon Energy S.A. oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych,

2.Umorzenie postępowania w sprawie z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. przed Sądem Polubownym - Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

3.Rozmowy ugodowe pomiędzy Clean& Carbon Energy S.A. oraz Komputronik S.A.

4.Wstrzymanie wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 30.06.2016 roku nr 10/30/06/2016 w sprawie scalenia akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 roku odrębnym postanowieniem wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11.

Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty było konieczne z uwagi na rozbieżności interpretacyjne czy sam wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrok z dnia 03 grudnia 2015 roku _sygn. akt XVI GC 534/11_ w sprawie z powództwa Komputronik S.A przeciwko Emitentowi uchylający nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11 i oddalający powództwo Komputronik S.A. w całości powodował z mocy prawa zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komputronik S.A.. Wątpliwości te rozwiewa rzeczone postanowienie Sądu, a tym samym zawieszeniu podlegają postępowania egzekucyjne prowadzone na wniosek Komputronik S.A. przez Komornika Sądowego Tomasz Stefanowskiego oraz Komornika Sądowego Annę Pańszczyk. Oba postępowania egzekucyjne będą podlegały umorzeniu w przypadku uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrok z dnia 03 grudnia 2015 roku _sygn. akt XVI GC 534/11_ oddalającego powództwo Komputronik S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A przypomina, iż – mimo nieprawomocnego uchylenia w/w nakazu zapłaty i oddalenia powództwa - Komputronik S.A. odmówił zwrotu kwoty ponad 7.000.0000 zł bezpodstawnie wyegzekwowanej od Clean&Carbon Energy S.A. na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11, uchylonego opisanym na wstępie wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015 roku, powołując się na brak prawomocności przedmiotowego wyroku.
Obecnie Clean&Carbon Energy S.A. oczekuje więc na termin rozprawy apelacyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a w przypadku oddalenia apelacji Komputronik S.A. skieruje powództwo o zapłatę przeciwko Komputronik S.A. niezwłocznie po uprawomocnieniu się w/w wyroku, które w takim przypadku będzie oczywiste.

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego Sąd Polubowny - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie _dalej: SA KIG_ postanowieniem z dnia 01 września 2016 roku na posiedzeniu niejawnym umorzył sprawę z powództwa Emitenta o zapłatę przez Komputronik S.A. kwoty 28.500.000 zł.

W ocenie Emitenta postanowienie o umorzeniu sprawy jest przedwczesne i zapadło mimo tego, iż Emitent doprowadził przed Sądem Okręgowego w Poznaniu w sprawie o sygn. akt VI GCo 153/1 do oddalenia zarzutu Komputronik S.A. na brak właściwości SA KIG do rozpoznania rzeczonego powództwa. SA KIG uznał, iż mimo nieprawomocnego orzeczenia w sprawie jego właściwości powinien być poinformowany o postanowieniu Sądu Okręgowego w Poznaniu korzystnym dla Emitenta, zaś brak tej informacji może być przyczyną do umorzenia postępowania. Zdaniem Emitenta postanowienia SA KIG jest wadliwe i wynika z nieprawidłowej wykładni wcześniejszego postanowienia SA KIG o zawieszeniu postępowania. W ocenie Emitenta istnieją podstawy do zrewidowania stanowiska SA KIG w zakresie umorzenia postępowania w celu jego dalszej kontynuacji, o co Emitent niezwłocznie wystąpi.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż gdyby kontrfaktycznie przyjąć iż umorzenie postępowania przez SA KIG jest w istocie nieodwracalne wówczas Emitent będzie uprawiony do ponownego wytoczenia powództwa przed SA KIG o zapłatę 28.500.000 zł gdyż – wbrew informacjom prezentowanym przez Komputronik S.A. – do postępowań przed SA KIG nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w tym przepis o braku skutków prawnych sprawy umorzonej. Tym samym roszczenie Emitenta – wbrew Komputronik S.A. – nie uległo w żadnym przypadku przedawnieniu i będzie konsekwentnie dochodzone, o ile nie dojdzie do ugodowego zakończenia sporu pomiędzy Emitentem oraz spółkami z grupy Komputronik S.A.

Emitent informuje, iż z inicjatywy Komputronik S.A. doszło do podjęcia rozmów ugodowych pomiędzy Emitentem oraz podmiotami z grupy Komputronik S.A. w celu określenia zasad zakończenia kilkudziesięciu postępowań spornych pomiędzy stronami oraz wzajemnych rozliczeń.
W zakresie ewentualnych postępów w rozmowach ugodowych Emitent będzie udzielał informacji na bieżąco.

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wyjaśnia nadto, iż nadal nie jest w stanie zakończyć procedury scalania akcji oczekiwanej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Kolejna próba scalenia akcji Emitenta nastąpiła podczas ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30.06.2016 roku gdzie o scaleniu akcji zdecydowano uchwałą ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. nr 10/30/06/2016. Jednakże uchwała ta – jako jedyna z podjętych na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30.06.2016 roku - została zaskarżona przez Komputronik S.A., zaś Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy wstrzymał jej wykonanie stosowanym postanowieniem do czasu prawomocnego rozpoznania powództwa Komputronik S.A. Od postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zostało przez Emitenta wywiedzione zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Powyższą informację emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-23 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul 1.Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Komputronik S.A. przeciwko Clean& Carbon Energy S.A. oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych, 2.Umorzenie postępowania w sprawie z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. przed Sądem Polubownym - Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 3.Rozmowy ugodowe pomiędzy Clean& Carbon Energy S.A. oraz Komputronik S.A. 4.Wstrzymanie wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 30.06.2016 roku nr 10/30/06/2016 w sprawie scalenia akcji.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-09-23
Rok biezacy 2016
Numer 25
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.