Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

06-02-2017 16:13:13 | Bieżący | ESPI | 1/2017
oRB: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu

PAP
Data: 2017-02-06

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2017 Kor
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ stosownie do treści § 103 ust. 1 w zw. z § 101 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm._ _dalej: Rozporządzenie_ niniejszym koryguje raport bieżący nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. _dalej: Raport_ w ten sposób, że IDMSA rezygnuje z zamiaru publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r., o którym mowa w pkt. 1_ Raportu.
Mając powyższe na względzie IDMSA w roku 2017 przekaże następujące raporty okresowe:
1_ raport roczny za rok 2016 - 12 kwietnia 2017 r.
2_ skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 12 kwietnia 2017 r.
3_ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 8 maja 2017 r.
4_ skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 21 sierpnia 2017 r.
5_ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 6 listopada 2017 r.
Jednocześnie IDMSA jako spółka dominująca oświadcza, że nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia. Ponadto IDMSA jako spółka dominująca nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-06 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2017-02-06 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2017-02-06
Rok biezacy 2017
Numer 1
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.