Raporty Spółek ESPI/EBI

Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

06-04-2017 11:32:05 | Bieżący | ESPI | 5/2017
oRB: Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej

PAP
Data: 2017-04-06

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA lub Spółka_ działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _dalej: MAR_ niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 05.04.2017 r. Spółka powzięła informację o prawomocnym przysądzeniu przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na rzecz Electus S.A. własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krogulec, zapisanych w księgach wieczystych JG1J/00040919/5, JG1J/00035063/1, JG1J/00036222/1 oraz JG1J/0002876/1. Przysądzenie w/w nieruchomości nastąpiło za cenę 2.398.633,30 zł
i związane jest z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym z wniosku Electus S.A. przeciwko Anecie Gajewskiej-Sowie, o którym IDMSA informuje w raportach okresowych Spółki _postępowania sądowe dotyczące wierzytelności jednostek zależnych_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-06 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2017-04-06 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2017-04-06
Rok biezacy 2017
Numer 5
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.