Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

12-04-2017 21:23:47 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2017-04-12

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • GK_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • IDMSA_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALLANOSCI_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • LIST_PREZESA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OPINIA_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_ZASAD_LADU_KORPORACYJNEGO.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_W_SPRAWIE_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2016 obejmujący okres
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  I. Przychody z działalności podstawowej 1 623 7 487 371 1 789
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 290 14 592 523 3 487
  III. Zysk _strata_ brutto 1 984 3 297 453 788
  IV. Zysk _strata_ netto 2 195 3 281 502 784
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 195 3 281 502 784
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 311 10 284 757 2 457
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 684 677 156 162
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 563 -12 223 -586 -2 922
  X. Przepływy pieniężne netto razem 1 432 -1 261 327 -301
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 2 195 3 281 502 784
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,66 0,99 0,15 0,24
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 0,66 0,99 0,15 0,24
  XVI. st. na 31.12.2016 st. na 31.12.2015 st. na 31.12.2016 st. na 31.12.2015
  XVII. Aktywa razem 50 961 45 783 11 519 10 743
  XVIII. 75 151 71 617 16 987 16 806
  XIX. Zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  XX. Zobowiązania długoterminowe 5 951 10 518 1 345 2 468
  XXI. Rezerwy na zobowiązania 13 110 13 858 2 963 3 252
  XXII. Kapitał własny -43 512 -50 441 -9 835 -11 836
  XXIII. Kapitał zakładowy 165 63 483 37 14 897
  XXIV. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXV. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -13,16 -15,26 -2,97 -3,58
  XXVI. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -13,16 -15,26 -2,97 -5,89
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _
  j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  SKYLINE
  1,4600 8,96%
  IZOLACJA
  3,4600 8,81%
  OPTEAM
  15,8000 8,22%
  ODLEWNIE
  6,3000 5,00%
  EUROHOLD
  8,6000 4,88%

  Najmocniej spadające

  SLEEPZAG
  1,3700 8,05%
  PATENTUS
  0,7800 8,02%
  MABION
  58,2000 7,62%
  PRAGMAINK
  5,6000 7,44%
  LARQ
  2,2000 7,17%

  Najbardziej aktywne

  MILLENNIUM
  4,7140 0,76%
  PGE
  8,5080 1,66%
  PGNIG
  6,1940 0,72%
  ORANGEPL
  7,6300 0,07%
  PZU
  36,9000 0,03%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >