Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

12-04-2017 21:08:27 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2017-04-12

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • IDMSA_SF_JEDNOSTKOWE.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • IDMSA_SPRAWOZDANIE_ZARZADU.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • LIST_PREZESA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OPINIA_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_ZASAD_LADU_KORPORACYJNEGO.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_W_SPRAWIE_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2016 obejmujący okres
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  I. Przychody z działalności podstawowej 1 408 1 529 322 365
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -313 10 100 -72 2 413
  III. Zysk _strata_ brutto 2 941 4 281 672 1 023
  IV. Zysk _strata_ netto 2 940 4 280 672 1 023
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 968 -308 450 -74
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 700 1 171 160 280
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -2 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 668 861 610 206
  IX. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 2 940 4 280 672 1 023
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XI. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,89 1,29 0,20 0,31
  XII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 0,89 1,29 0,20 0,31
  XIV. st. na 31.12.2016 st. na 31.12.2015 st. na 31.12.2016 st. na 31.12.2015
  XV. Aktywa razem 13 737 10 831 3 105 2 542
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 67 161 66 671 15 181 15 642
  XVII. Zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  XVIII. 1 065 1 065 241 250
  XIX. Rezerwy na zobowiązania 11 359 11 886 2 568 2 789
  XX. Kapitał własny -65 976 -68 919 -14 913 -16 172
  XXI. Kapitał zakładowy 165 63 483 37 14 897
  XXII. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -19,95 -20,84 -4,51 -4,89
  XXIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -19,95 -20,84 -4,51 -4,89
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _
  j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  IDMSA_SF_JEDNOSTKOWE.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  SKYLINE
  1,4600 8,96%
  IZOLACJA
  3,4600 8,81%
  OPTEAM
  15,8000 8,22%
  ODLEWNIE
  6,3000 5,00%
  EUROHOLD
  8,6000 4,88%

  Najmocniej spadające

  SLEEPZAG
  1,3700 8,05%
  PATENTUS
  0,7800 8,02%
  MABION
  58,2000 7,62%
  PRAGMAINK
  5,6000 7,44%
  LARQ
  2,2000 7,17%

  Najbardziej aktywne

  MILLENNIUM
  4,7140 0,76%
  PGE
  8,5080 1,66%
  PGNIG
  6,1940 0,72%
  ORANGEPL
  7,6300 0,07%
  PZU
  36,9000 0,03%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >