Raporty Spółek ESPI/EBI

Przedłużenie negocjacji pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik S.A. oraz przedłużenie procedury scalenia akcji Emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-06-2017 08:47:18 | Bieżący | ESPI | 9/2017
oRB: Przedłużenie negocjacji pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik S.A. oraz przedłużenie procedury scalenia akcji Emitenta

PAP
Data: 2017-06-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-27
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Przedłużenie negocjacji pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik S.A. oraz przedłużenie procedury scalenia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje iż doszło do przedłużenia negocjacji z grupą Komputronik S.A. w przedmiocie kompleksowej ugody obejmującej rozliczenie i wygaszenie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez strony w toku licznych postępowań sądowych oraz pozasądowych prowadzonych przez strony. Negocjacje ugodowe są nadal prowadzone w dobrej wierze i na partnerskich zasadach i nowy termin ich zakończenia został zakreślony na 31 sierpnia 2017 roku z uwagi na opracowywanie przez doradców prawnych obu stron obszernej dokumentacji związanej z taką ugodą.
Jednocześnie Zarząd Clean& Carbon Energy S.A., informuje iż doszło do dalszego przedłużenia scalenia akcji Emitenta, które dojdzie do skutku prawdopodobnie w II połowie 2017 roku.
Emitent wyjaśnia, iż mimo kilku prób scalenia akcji w kapitale zakładowym Emitenta procesu tego nie uda się zakończyć zgodnie z założeniami Emitenta do końca I kwartału 2017 roku.
Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy nadal w I instancji rozpoznaje powództwo Komputronik S.A. o stwierdzenie nieważności względnie uchylnie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. z dnia 30 czerwca .2016 roku w sprawie scalenia akcji. Wyrok w tej sprawie powinien zapaść w II połowie 2017 roku i dopiero wówczas Emitent będzie mógł kontynuować procedurę scalenia akcji po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia Sądu w zakresie uchwały ZWZA Clean& Carbon Energy S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie scalenia akcji.
Wcześniejsze scalanie akcji będzie także możliwe w przypadku zawarcia ugody z grupą Komputronik S.A.
Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-27 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Przedłużenie negocjacji pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik S.A. oraz przedłużenie procedury scalenia akcji Emitenta
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-06-27
Rok biezacy 2017
Numer 9
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.