Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wyborze biegłego rewidenta IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

04-07-2017 15:40:53 | Bieżący | ESPI | 17/2017
oRB: Informacja o wyborze biegłego rewidenta

PAP
Data: 2017-07-04

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA lub Spółka_ działając na podstawie § 5 ust. 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 04.07.2017 r. Rada Nadzorcza IDMSA, działając na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Wybrano biegłego rewidenta – KPW Audyt spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000658344, NIP: 7282813024, REGON: 366332218, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4116 na podstawie art. 47 zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym _Dz.U z 2009 roku nr 77 poz. 649 z późn.zm._ _dalej: Biegły Rewident_.

Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres wykonywania zadania polegającego na:
1. przeprowadzeniu przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IDMSA IDMSA za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
2. przeprowadzeniu przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDMSA za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
3. przeprowadzenia badania i oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IDMSA za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., oraz za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2108 r.;
4. przeprowadzenia badania i oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., oraz za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2108 r.;

IDMSA informuje, że Spółka nie korzystała wcześniej z usług Biegłego Rewidenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-04 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2017-07-04 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Informacja o wyborze biegłego rewidenta
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2017-07-04
Rok biezacy 2017
Numer 17
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.