Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

28-08-2017 16:33:48 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2017-08-28

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_IDMSA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_GK_IDMSA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_IDMSA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Stanowisko_Zarzadu_w_sprawie_zastrzezen.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_Rady_Nadzorczej_odnosnie_stanowiska_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
  I. Przychody z działalności podstawowej 935 963 220 220
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 784 4 892 -1 126 1 117
  III. Zysk _strata_ brutto -7 360 -1 025 -1 733 -234
  IV. Zysk _strata_ netto -7 412 -817 -1 745 -187
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -7 412 -817 -1 745 -187
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 143 1 581 505 361
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 223 680 -288 155
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 804 -1 287 -425 -294
  X. Przepływy pieniężne netto razem -885 973 -208 222
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -7 412 -817 -1 745 -187
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -2,24 -0,25 -0,53 -0,06
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -2,24 -0,25 -0,53 -0,06
  XVI. Zysk netto zanualizowany -7 412 -817 -1 745 -187
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XVIII. -2,24 -0,25 -0,53 -0,06
  XIX. Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
  XX. Aktywa razem 33 775 50 961 7 991 11 519
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 77 286 75 151 18 286 16 987
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 3 835 5 951 907 1 345
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 13 437 13 110 3 179 2 963
  XXV. Kapitał własny -61 030 -43 512 -14 440 -9 835
  XXVI. Kapitał zakładowy 165 165 39 37
  XXVII. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -18,46 -13,16 -4,37 -2,97
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -18,46 -13,16 -4,37 -2,97
  XXXI. Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 788 820 186 187
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -692 1 379 -163 315
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto -4 596 -262 -1 082 -60
  XXXV. Zysk _strata_ netto -4 596 -262 -1 082 -60
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 039 0 -245 0
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 62 678 15 155
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem -977 678 -230 155
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -4 596 -262 -1 082 -60
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,39 -0,08 -0,33 -0,02
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,39 -0,08 -0,33 -0,02
  XLV. Zysk netto zanualizowany -4 596 -262 -1 082 -60
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLVII. Zysk ne