Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

05-10-2017 10:07:21 | Bieżący | ESPI | 21/2017
oRB: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 r.

PAP
Data: 2017-10-05

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ stosownie do treści § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm._ _dalej: Rozporządzenie_ w odniesieniu do raportu bieżącego IDMSA nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2017niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego IDMSA za III kwartał 2017 r. wyznaczony na dzień 06.11.2017 r. zostaje przesunięty na dzień 29.11.2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-05 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2017-10-05 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2017-10-05
Rok biezacy 2017
Numer 21
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.