Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Komitetu Audytu APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPSEN00011)

17-10-2017 12:24:11 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 października 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu spośród swoich członków. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

1. Henryk Malesa - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
3. Agata Klimek-Cortinovis - Sekretarz Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wszyscy Członkowie Komitetu Audytu są niezależni od Spółki.
Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

  • Piotr Szewczyk - Prezes Zarządu
  • Paweł Szumowski - Wiceprezes Zarządu