Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od IDM S.A. w upadłości układowej IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

23-10-2017 16:13:41 | Bieżący | ESPI | 23/2017
oRB: Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od IDM S.A. w upadłości układowej

PAP
Data: 2017-10-23

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od IDM S.A. w upadłości układowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA lub Spółka_ działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _dalej: MAR_ niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 23.10.2017r. jednostka zależna od IDMSA, t. j. Electus S.A. w celu zabezpieczenia obligacji serii P, serii R, serii W ustanowiła na rzecz obligatariuszy przedmiotowych obligacji hipoteki umowne łączne na nieruchomościach gruntowych zabudowanych i niezabudowanych objętych księgami wieczystymi JG1J/00040919/5, JG1J/00035063/1, JG1J/00036222/1,JG1J/00028876/1 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, które to nieruchomości należą do Electus S.A. w ten sposób, że dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii P ustanowiono hipotekę umowną łączną do kwoty 1 815 000,00 zł _jeden milion osiemset piętnaście tysięcy złotych_ dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji serii R, ustanowiono hipotekę umowną łączną do kwoty 440.000,00 zł _ czterysta czterdzieści tysięcy złotych_ oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 660.000,00 zł. _ sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych_ dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji serii W ustanowiono hipotekę umowną łączną do kwoty 330.000,00 zł _ trzysta trzydzieści tysięcy złotych_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-23 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2017-10-23 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od IDM S.A. w upadłości układowej
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2017-10-23
Rok biezacy 2017
Numer 23
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.