Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCEX00010)

07-12-2017 11:29:04 | Bieżący | ESPI | 29/2017
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PROJEKTY_UCHWAL_NWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • FORMULARZ_GLOSOWANIE_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_NZWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_pelnomocnictwa_na_NWZ_PCC_EXOL_09012017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_NWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 29 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  PCC EXOL S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306150, NIP 9880267207, REGON 020716361, z kapitałem zakładowym 172.484.374 zł w pełni wpłaconym _"Spółka"_, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm._, _"KSH"_, § 10 ust. 4 i § 11 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 2 lit. a Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 9 stycznia 2018 roku, na godzinę 17:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. _"Walne Zgromadzenie"_. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym _56-120_, przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala audiowizualna.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

  Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu_, tj. w dniu 24 grudnia 2017 roku.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _24 grudnia 2017 roku_ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.

  Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 24 grudnia 2017 roku.

  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 27 grudnia 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Listę uprawnionych z akcji Spółki na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala się na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 24 grudnia 2017 roku, i które nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia Walnego Zgromadzenia, tj. 9 stycznia 2018 roku, lub zaświadczeń złożonych w Spółce wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym _w przypadku akcji mających postać dokumentu_ oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

  Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych, ich miejsca zamieszkania _siedzibę_, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-2A, I piętro, pokój nr 102A_ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

  Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-2A, I piętro, pokój nr 102A_ oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

  Wraz z żądaniem przesłania listy:

  1. akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
  2. akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
  3. pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

  W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF _zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej_.

  Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

  Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia _nie później niż 19 grudnia 2017 roku_. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-2A, pokój nr 102A_ lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-2A, pokój nr 102A_ lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

  Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku:

  1. akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
  2. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
  3. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

  W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

  Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

  Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

  Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

  Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

  Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

  Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

  Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

  Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018 roku, do godz. 15:00.

  Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.eu w zakładce "Relacje inwestorskie > Spółka > Walne zgromadzenia" oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa _format PDF_, wskazując:

  - osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub

  - firmę _nazwę_ pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS _lub innego rejestru_, a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

  Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów _w formacie PDF_ odpowiednio następujące dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną: dowód osobisty, paszport, lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej.

  Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

  Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.eu w zakładce "Relacje inwestorskie > Spółka > Walne zgromadzenia" oraz w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym _56-120_ przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-2A, pokój nr 102A.

  Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

  Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.eu w zakładce "Relacje inwestorskie > Spółka > Walne zgromadzenia".

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  PROJEKTY_UCHWAL_NWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf Projekty uchwał
  FORMULARZ_GLOSOWANIE_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_NZWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf Formularz głosowania
  Wzor_pelnomocnictwa_na_NWZ_PCC_EXOL_09012017.pdf Wzór pełnomocnictwa
  Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_NWZ_PCC_EXOL_09012018.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  PCC EXOL S.A. Chemiczny _che_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  56-120 Brzeg Dolny
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Sienkiewicza 4
  _ulica_ _numer_
  71 794 21 27 71 794 39 11
  _telefon_ _fax_
  ir.exol@pcc.eu www.pcc-exol.eu
  _e-mail_ _www_
  9880267207 020716361
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-07 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu
  2017-12-07 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta PCC EXOL S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.
  Sektor Chemiczny (che)
  Kod 56-120
  Miasto Brzeg Dolny
  Ulica Sienkiewicza
  Nr 4
  Tel. 71 794 21 27
  Fax 71 794 39 11
  e-mail ir.exol@pcc.eu
  NIP 9880267207
  REGON 020716361
  Data sporzadzenia 2017-12-07
  Rok biezacy 2017
  Numer 29
  adres www www.pcc-exol.eu
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.