Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (PLKCSTL00010)

07-12-2017 12:14:07 | Bieżący | ESPI | 30/2017
oRB: Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu _dalej Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej Bank_ a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku _dalej Umowa_. O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009 r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z dnia 06.12.2013 r., 05/2014 z dnia 28.01.2014 r., 42/2014 z dnia 05.12.2014 r., 29/2015 z dnia 08.12.2015 r. oraz 21/2016 z dnia 8.12.2016 r.

Na mocy Aneksu do Umowy:
 przedłużono okres dostępności odnawialnego limitu kredytowego do dnia 14.10.2019r.
 utrzymano na niezmienionym poziomie 74 000 000,00 zł kwotę dostępnej dla Emitenta linii wieloproduktowej obejmującej kredyty obrotowe w rachunku bankowym oraz gwarancje i akredytywy.

Wartość zabezpieczeń udzielonych przez Emitenta w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy zmienionej Aneksem nie uległa zwiększeniu. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
42 - 400 Zawiercie
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Paderewskiego 120
_ulica_ _numer_
32 672 16 92 32 672 16 92
_telefon_ _fax_
bz@ks.mail.pl www.konsorcjumstali.com.pl
_e-mail_ _www_
522-00-04-379 001333637
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU
2017-12-07 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KONSORCJUM STALI S.A.
Tytul Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
Sektor Metalowy (met)
Kod 42 - 400
Miasto Zawiercie
Ulica Paderewskiego
Nr 120
Tel. 32 672 16 92
Fax 32 672 16 92
e-mail bz@ks.mail.pl
NIP 522-00-04-379
REGON 001333637
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 30
adres www www.konsorcjumstali.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.