Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)

07-12-2017 14:10:37 | Bieżący | ESPI | 25/2017
oRB: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enter Air S.A.

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. członek Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Pan Grzegorz Badziak, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z treścią oświadczenia, rezygnacja nastąpiła z przyczyn osobistych, zdrowotnych.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Pan Grzegorz Badziak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 r. wyboru:
- Pani Ewy Kubrak _dotychczasowego Wiceprzewodniczącego_ na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej, oraz
- Pana Piotra Przedwojewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 21_ i 22_ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ENTER AIR S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-146 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
17 Stycznia 74
_ulica_ _numer_
+48 22 355 15 70 +48 22 322 57 57
_telefon_ _fax_
enterair@enterair.pl www.enterair.pl
_e-mail_ _www_
527-268-73-50 146414470
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2017-12-07 Marcin Kubrak Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ENTER AIR S.A.
Tytul Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-146
Miasto Warszawa
Ulica 17 Stycznia
Nr 74
Tel. +48 22 355 15 70
Fax +48 22 322 57 57
e-mail enterair@enterair.pl
NIP 527-268-73-50
REGON 146414470
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 25
adres www www.enterair.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.