Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufo BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)

07-12-2017 16:18:37 | Bieżący | ESPI | 31/2017
oRB: Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
Temat
Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej _"KSF"_ z dnia 1 grudnia 2017 r. zawierające pozytywną opinię KSF w sprawie zidentyfikowania Banku przez Komisję Nadzoru Finansowego _"KNF"_ jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w odrębnym raporcie, po otrzymaniu takiej decyzji.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


Decision of the Financial Stability Committee on issuance of a positive
opinion on identification of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. by the Polish
Financial Supervision Authority as other systemically-important
institution, and on imposing a buffer of other systemically-important
institution on Bank BGŻ BNP Paribas S.A.


current report no. 31/2017


date: 7 December 2017


With reference to current report no. 26/2017 dated 27 November 2017, the
Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. _"the Bank"_ hereby
announces that on 7 December 2017 the Bank obtained a decision of the
Financial Stability Committee _"FSC"_ dated 1 December 2017 including
the FSC's positive opinion on identification of the Bank by the Polish
Financial Supervision Authority _"PFSA"_ as other systemically-important
institution, and on imposing a buffer of other systemically-important
institution on the Bank equal to 0.25% of the total risk exposure
amount, calculated pursuant to Article 92, item 3 of EU Regulation no
575/2013.


Bank will notify of the completion of the administrative proceedings
conducted by the PFSA on identifying the Bank as other
systemically-important institution, likewise of determination of the
buffer amount for other systemically-important institution, in a
separate report after receiving such a decision.


Legal basis


Article 17, item 1 of the MAR Regulation - Inside informationNazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-211 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
KASPRZAKA 10/16
_ulica_ _numer_
22 860 44 00 22 860-50-00
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
526-100-85-46 010778878
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Jean-Charles Aranda Członek Zarządu Banku
2017-12-07 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Symbol Emitenta BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
Tytul Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Sektor Banki (ban)
Kod 01-211
Miasto WARSZAWA
Ulica KASPRZAKA
Nr 10/16
Tel. 22 860 44 00
Fax 22 860-50-00
e-mail
NIP 526-100-85-46
REGON 010778878
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 31
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.