Raporty Spółek ESPI/EBI

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA (PLZRWZW00012)

07-12-2017 16:21:59 | Bieżący | ESPI | 129/2017
oRB-W: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: HERKULES Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 16 załączników
 • Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_Herkules_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_1A_-_Oferta_Sprzedazy_osoba_fizyczna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_1B_-_Oferta_Sprzedazy_osoba_prawna_lub_inna_jednostka_organizacyjna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_1C_-_Oferta_Sprzedazy_podmioty_prowadzace_rachunki_podmioty_zarzadzajace_aktywami.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_2A_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego_os.fiz.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_2B_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego_os.pr.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_2C_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_3A_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_Akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_3B_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_Akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna_lub_inna_jednostka_organizacyjna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_3C.1_-_Oswiadczenie_podmiotu_prowadzacego_rachunki_papierow_wartosciowych.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_3C.2_-_Oswiadczenie_podmiotu_zarzadzajacego_aktywami_na_rachunkach_papierow_wartosciowych.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_4_-_Swiadectwo_depozytowe_osoba_fizyczna_osoba_prawna_inna_jednostka_organizacyjna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_4C_-_Swidectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_4C_-omnibus_account_-_Swidectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza_omnibus_account.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_4C_-_omnibus_account_eng_-_Swiadectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza_omnibus_account.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_5_Lista_Punktow_Obslugi_Klienta_Noble_Securities.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 129 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  HERKULES S.A.
  Temat
  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Herkules S.A. _dalej jako: "Emitent"_ informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki zmienionej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 roku, w związku z zamiarem nabycia akcji własnych Emitenta _dalej jako: "Akcje Własne"_ w drodze złożenia zaproszeń _jednego albo kilku_ do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Emitenta do wszystkich akcjonariuszy, przekazuje do publicznej wiadomości treść "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie".

  Przedmiotem zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy są w pełni pokryte zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.200.000 _słownie: jeden milion dwieście tysięcy_ akcji Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 4,20 zł _słownie: cztery złote dwadzieścia groszy_ za jedną akcję.

  Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_Herkules_SA.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.
  Zalacznik_1A_-_Oferta_Sprzedazy_osoba_fizyczna.pdf Załącznik 1A - Oferta sprzedaży - osoba fizyczna
  Zalacznik_1B_-_Oferta_Sprzedazy_osoba_prawna_lub_inna_jednostka_organizacyjna.pdf Załacznik 1B - Oferta sprzedaży - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
  Zalacznik_1C_-_Oferta_Sprzedazy_podmioty_prowadzace_rachunki_podmioty_zarzadzajace_aktywami.pdf Załącznik 1C - Oferta sprzedaży - podmioty prowadzace rachunki zarządzające aktywami
  Zalacznik_2A_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego_os.fiz.pdf Załacznik 2A - Dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego -os. fizyczne
  Zalacznik_2B_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego_os.pr.pdf Załacznik 2B - Dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego- os. prawne
  Zalacznik_2C_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego.pdf Załącznik 2C - Dyspazycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego
  Zalacznik_3A_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_Akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf Załacznik 3A - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza - os. fizyczna
  Zalacznik_3B_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_Akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna_lub_inna_jednostka_organizacyjna.pdf Załącznik 3B - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza - os. prawna
  Zalacznik_3C.1_-_Oswiadczenie_podmiotu_prowadzacego_rachunki_papierow_wartosciowych.pdf Załacznik 3C1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych
  Zalacznik_3C.2_-_Oswiadczenie_podmiotu_zarzadzajacego_aktywami_na_rachunkach_papierow_wartosciowych.pdf Załącznik 3C2- Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych
  Zalacznik_4_-_Swiadectwo_depozytowe_osoba_fizyczna_osoba_prawna_inna_jednostka_organizacyjna.pdf Załącznik 4 Świadectwo depozytowe-osoba prawna
  Zalacznik_4C_-_Swidectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza.pdf Załacznik 4C Świadectwo depoytowe - klient banku
  Zalacznik_4C_-omnibus_account_-_Swidectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza_omnibus_account.pdf Załącznik 4 C - Świadectwo depozytowe klienta banku depozytariusza - omnibus account
  Zalacznik_4C_-_omnibus_account_eng_-_Swiadectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza_omnibus_account.pdf Załącznik 4C "omnibus account"_eng - Świadectwo depozytowe_klient banku depozytariusza_"omnibus account"
  Zalacznik_5_Lista_Punktow_Obslugi_Klienta_Noble_Securities.pdf Załacznik 5 - Lista punktów Obsługi klienta

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  HERKULES Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  HERKULES S.A. Budownictwo _bud_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-236 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Annopol 5
  _ulica_ _numer_
  22 519 44 44 22 519 44 45
  _telefon_ _fax_
  sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
  _e-mail_ _www_
  9512032166 017433674
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-07 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu
  2017-12-07 Tadeusz Orlik Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta HERKULES Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta HERKULES S.A.
  Tytul Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.
  Sektor Budownictwo (bud)
  Kod 03-236
  Miasto Warszawa
  Ulica Annopol
  Nr 5
  Tel. 22 519 44 44
  Fax 22 519 44 45
  e-mail sekretariat@herkules-polska.pl
  NIP 9512032166
  REGON 017433674
  Data sporzadzenia 2017-12-07
  Rok biezacy 2017
  Numer 129
  adres www www.herkules-polska.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.