Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)

07-12-2017 16:24:37 | Bieżący | ESPI | 281/2017
oRB: Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: AmRest Holdings SE

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 281 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE _"AmRest", "Spółka"_ informuje o zawarciu w dniu 6 grudnia 2017 roku transakcji nabycia 2 895 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 8 grudnia 2017roku.
Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:
1_ Średnia cena nabycia akcji 363,11 PLN,
2_ Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,
3_ Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0136% kapitału zakładowego Spółki czyli 2 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4_ AmRest jest w posiadaniu łącznie 131 477 akcji czyli 131 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,6198% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. z 2014 r, poz. 133_

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_
RB 281/2017 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;Management Board of AmRest Holdings SE _“AmRest", “the Company"_ informs that the Company purchased on December 6th, 2017 2 895 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is December 8th, 2017.;The buyback is based on Resolution No. 7 of the Annual General Meeting of AmRest of May 19th, 2015 on the authorization of Company’s Management Board to acquire Company’s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1_ The average price PLN 363.11,;2_ The nominal value EUR 0.01 for each share,;3_ The acquired shares amount for 0.0136% of the Company’s registered capital being 2 895 votes on the AGM of AmRest,;4_ AmRest owns in total 131 477 of its own shares, 131 477 votes on the AGM of AmRest, being 0.6198% in the total number of votes.;Legal act: § 5 _1_ _6_ of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 _Dz.U. 2014 item 133_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AmRest Holdings SE
_pełna nazwa emitenta_
AMREST Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-365 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
pl. Grunwaldzki 25-27
_ulica_ _numer_
071 386 1235 071 386 1060
_telefon_ _fax_
ir@amrest.eu www.amrest.eu
_e-mail_ _www_
1010002998 020891041
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Mark Chandler Członek Zarządu
2017-12-07 Oksana Staniszewska Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AmRest Holdings SE
Symbol Emitenta AMREST
Tytul Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 50-365
Miasto Wrocław
Ulica pl. Grunwaldzki
Nr 25-27
Tel. 071 386 1235
Fax 071 386 1060
e-mail ir@amrest.eu
NIP 1010002998
REGON 020891041
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 281
adres www www.amrest.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.