Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAGORA00067)

07-12-2017 20:07:57 | Bieżący | ESPI | 32/2017
oRB: Zmiana terminu rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: AGORA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zmiana terminu rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 33/2016 oraz 25/2017 Zarząd Agory S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, że na mocy Zmiany do Umowy Warunkowej z dnia 7 grudnia 2017 r. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/87 _"Nieruchomość"_ nastąpi do końca lutego 2018 r., a nie jak wcześniej informowano do końca 2017 r.
Zawarta w dniu 7 grudnia 2017 r. Zmiana do Umowy Warunkowej zawartej w dniu 27 października 2017 r. nie wpływa na charakter Umowy Warunkowej, która pozostaje umową sprzedaży o skutkach zobowiązujących, zawartą pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości _"Warunek"_.
W przypadku spełnienia się Warunku, do końca lutego 2018 r. zostanie zawarta przez Spółkę umowa rozporządzająca prawem użytkowania wieczystego Nieruchomości _umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości_, a jej łączna wartość wyniesie 19,0 mln zł netto.
Ze względu na zmianę terminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Spółka informuje, że według jej szacunków pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny _EBIT_ Agora S.A. i Grupy Agora wyniesie około 8,3 mln zł w 2018 r., a nie jak pierwotnie informowano w 2017 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_
32/2017 Change of date of regulation of right of perpetual usufruct of real estate in Warsaw Regulatory filingIn relation to regulatory filings No. 33/2016 and No. 25/2017, the Management Board of Agora S.A. _“Company"_ with its registered seat in Warsaw hereby informs that according to Change to the Conditional Agreement dated December 7th, 2017 sales of right of perpetual usufruct to undeveloped plot of land with the total area of 6,270 square meters in 85/87 Czerniakowska Street in Warsaw _“Property"_ shall be executed till the end of February 2018, and not in 2017, as previously reported.Concluded on December 7th, 2017 Change to the Conditional Agreement of October 27th, 2017 does not affect the character of the Conditional Agreement which shall remain a sales agreement with obliging effects executed on the condition that the Mayor of Warsaw shall not use the pre-emption right to the Property _"Condition"_.If the Condition is met, till the end of February 2018, an agreement will be entered into by the Company disposing of the right of perpetual usufruct of the Property _agreement transferring the perpetual usufruct right to the Property_, and its total value will amount to net PLN 19.0 million.Due to the change of the date of sale of the right to perpetual usufruct, the Company informs that, according to its estimates, the positive impact of this transaction on the operating result _EBIT_ of Agora S.A. and Agora Group will amount to approximately PLN 8.3 million in 2018, and not in 2017, as previously reported.Legal basis: art. 17 sec. 1 Regulation _EC_ No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse _Market Abuse Regulation_ and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AGORA SA
_pełna nazwa emitenta_
AGORA Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-732 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Czerska 8/10
_ulica_ _numer_
022 555 60 17 022 840 00 67
_telefon_ _fax_
investor@agora.pl www.agora.pl
_e-mail_ _www_
526-03-05-644 011559486
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Bartosz Hojka Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AGORA SA
Symbol Emitenta AGORA
Tytul Zmiana terminu rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
Sektor Media (med)
Kod 00-732
Miasto Warszawa
Ulica Czerska
Nr 8/10
Tel. 022 555 60 17
Fax 022 840 00 67
e-mail investor@agora.pl
NIP 526-03-05-644
REGON 011559486
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 32
adres www www.agora.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.