Raporty Spółek ESPI/EBI

Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

07-12-2017 20:48:17 | Bieżący | ESPI | 64/2017
oRB: Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej _"KSF"_ z dnia 1 grudnia 2017 r. zawierające pozytywną opinię KSF w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenia _UE_ nr 648/2012.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


UNOFFICIAL TRANSLATION7.12.2017 - Report 64/2017: Receipt of
the information on the issuance by the Polish Financial Stability
Committee of an opinion regarding the imposition of the O-SIIs capital
bufferWith reference to current report no. 26/2017 dated 29
November 2017, the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A.
_"Bank"_ hereby informs that on 7 December 2017 the Bank obtained a
decision of the Financial Stability Committee _"FSC"_ dated 1 December
2017 including the FSC's positive opinion on imposing a buffer of other
systemically-important institution on the Bank equal to 0.50% of the
total risk exposure amount, calculated pursuant to Article 92, item 3 of
Regulation _EU_ No 575/2013 of 26 June 2013 on prudential requirements
for credit institutions and investment companies amending Regulation
_EU_ No 648/2012.Legal basis: Art. 17 of 1 MAR - inside
informationNazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO SA Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-950 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
GRZYBOWSKA 53/57
_ulica_ _numer_
656 00 00 656 00 04
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2017-12-07 Paweł Opolski Dyrektor Zarządzający, Departament Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami
2017-12-07 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO SA
Tytul Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Sektor Banki (ban)
Kod 00-950
Miasto WARSZAWA
Ulica GRZYBOWSKA
Nr 53/57
Tel. 656 00 00
Fax 656 00 04
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 64
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.