Raporty Spółek ESPI/EBI

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA ()

07-12-2017 20:55:57 | ESPI
oWANCI-E_3_07_06:

PAP
Data: 2017-12-06

Firma: ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

oSpis tresci:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

Nazwa arkusza: Strona tytułowa


korekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 74 / 2017
_kolejny numer raportu / rok_
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_
Data przekazania: 2017-12-06
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
_pełna nazwa funduszu_
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
_skrócona nazwa funduszu_ _nazwa towarzystwa_
00-203 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
BONIFRATERSKA 17
_ulica_ _ numer_
_22_ 538-97-77 _22_ 538-97-98 info@rockbridge.pl
_telefon_ _fax_ _e-mail_
1070019695 www.rockbridge.pl
_NIP_ _REGON_ _WWW_

Nazwa arkusza: Korekta raportu
KOREKTA RAPORTU:Plik Opis

Nazwa arkusza: Treść raportu


TREŚĆ RAPORTU:


Określenie walutyPLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2017-12-06 2017-11-30


Wartość aktywów netto18 193 840,07 18 301 815,82


Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny100,81 101,41

Nazwa arkusza: Podpisy osób reprezentujących podmiot
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / FunkcjaPodpis
Tomasz Stadnik Prezes Zarządu
Jakub Ryba Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu o0wuv77my1
Nazwa raportu WANCI-E_3_07_06
Symbol raportu WANCI-E_3_07_06
Nazwa emitenta ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
Symbol Emitenta ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA
Tytul
Sektor
Kod 00-203
Miasto WARSZAWA
Ulica BONIFRATERSKA
Nr 17
Tel. (22) 538-97-77
Fax (22) 538-97-98
e-mail info@rockbridge.pl
NIP 1070019695
REGON
Data sporzadzenia
Rok biezacy
Numer
adres www www.rockbridge.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.