Raporty Spółek ESPI/EBI

Spłata kredytu bankowego przez jednostkę zależną oraz zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

15-12-2017 17:12:42 | Bieżący | ESPI | 29/2017
oRB: Spłata kredytu bankowego przez jednostkę zależną oraz zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy

PAP
Data: 2017-12-15

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Spłata kredytu bankowego przez jednostkę zależną oraz zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA lub Spółka_ działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _dalej: MAR_ niniejszym przekazuje do wiadomo-ści publicznej, że w dniu 15.12.2017 r. w drodze zapłaty przez Electus S.A. na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. _dalej: Bank_ łącznej kwoty w wysokości 3.727.251,99 zł nastąpiło całkowite rozliczenie wierzytelności Banku wobec Electus S.A. wynikającej z udzielonego przez Bank kredytu rewolwingowego na podstawie umowy z dnia 18 stycznia 2011 r.
Na przedmiotową kwotę składają się następujące wartości _i_ 3.087.825,45 zł _należność główna_, _ii_ 603.231,30 zł _55% wartości narosłych odsetek_, _iii_ 36.195,24 zł _koszty sądowe oraz koszty zastępstwa prawnego_.
Bank dokonał na rzecz Electus S.A. umorzenia kwoty w wysokości 493.552,88 zł odpowiadającej 45% wartości narosłych odsetek, w związku z czym przedmiotowe zdarzenie wpłynie na wynik finansowy za IV kwartał 2017 r. zarówno w odniesieniu do Electus S.A. jak i Grupy Kapitałowej IDMSA.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-15 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2017-12-15 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Spłata kredytu bankowego przez jednostkę zależną oraz zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2017-12-15
Rok biezacy 2017
Numer 29
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.