Raporty Spółek ESPI/EBI

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076)

12-01-2018 20:36:02 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED

PAP
Data: 2018-01-12

Firma: PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 34/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7 oraz §3a Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 _trzysta tysięcy_ obligacji na okaziciela serii ED spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł _sto złotych_ każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC ROKITA S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120 Brzeg Dolny
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sienkiewicza 4
_ulica_ _numer_
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
_telefon_ _fax_
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
_e-mail_ _www_
917-00-000-15 930613932
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2018-01-12 Zbigniew Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PCC ROKITA S.A.
Tytul Dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED
Sektor Chemiczny (che)
Kod 56-120
Miasto Brzeg Dolny
Ulica Sienkiewicza
Nr 4
Tel. +48 71 794 2000
Fax +48 71 794 39 11
e-mail ir.rokita@pcc.eu
NIP 917-00-000-15
REGON 930613932
Data sporzadzenia 2018-01-12
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www www.pcc.rokita.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.