Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)

12-01-2018 22:21:02 | Bieżący | ESPI | 4/2018
oRB: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

PAP
Data: 2018-01-12

Firma: AmRest Holdings SE

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE _"AmRest", "Spółka"_ informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 stycznia 2018 roku.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1_ Cena zbytych akcji: 130,90 PLN.
2_ Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,
3_ Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4_ Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 549 akcji czyli 122 549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5777% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. z 2014 r, poz. 133_

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


RB 4/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock
options plan;In regards to RB 119/2017 dated 25.05.2017 the Management
Board of AmRest Holdings SE _"AmRest", "the Company"_ informs that on
January 12th, 2018 the Company disposed 120 own shares to entitled
participants of the stock options plan. The settlement date of the
transaction was January 12th, 2018.;The detailed information regarding
the transaction:;1_ The price of sold shares: PLN 130.90,;2_ The nominal
value: EUR 0.01 for each share,;3_ The total number of shares sold by
AmRest represents 0.0006% of the Company's registered capital being 120
votes on the AGM of AmRest,;4_ After the transactions AmRest owned 122
549 of its own shares, 122 549 votes on the AGM of AmRest, being 0.5777%
in the total number of votes.;Legal act: § 5 _1_ _6_ of the Ordinance of
the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted
by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as
Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member
Countries of 19th February 2009 _Dz.U. 2014 item 133_Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AmRest Holdings SE
_pełna nazwa emitenta_
AMREST Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-365 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
pl. Grunwaldzki 25-27
_ulica_ _numer_
071 386 1235 071 386 1060
_telefon_ _fax_
ir@amrest.eu www.amrest.eu
_e-mail_ _www_
1010002998 020891041
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Oksana Staniszewska Członek Zarządu
2018-01-12 Jacek Trybuchowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AmRest Holdings SE
Symbol Emitenta AMREST
Tytul Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 50-365
Miasto Wrocław
Ulica pl. Grunwaldzki
Nr 25-27
Tel. 071 386 1235
Fax 071 386 1060
e-mail ir@amrest.eu
NIP 1010002998
REGON 020891041
Data sporzadzenia 2018-01-12
Rok biezacy 2018
Numer 4
adres www www.amrest.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.