Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykonanie części jednego z warunków zawieszającego kompleksową ugodę pozasądową pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

02-02-2018 19:35:18 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB: Wykonanie części jednego z warunków zawieszającego kompleksową ugodę pozasądową pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi.

PAP
Data: 2018-02-02

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-02
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykonanie części jednego z warunków zawieszającego kompleksową ugodę pozasądową pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 2 lutego 2018 roku umowy przyrzeczonej przed notariuszem Leszkiem Pietrakowskim z Kancelarii Notarialnej w Stargardzie, _Umowa Przyrzeczona_ w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 7 listopada 2017 roku, sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczuka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie _Umowa_, będącej jedną z umów wykonawczych do zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku warunkowej ugody pozasądowej _"Ugoda"_
Umowa Przyrzeczona została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu _Activa_ oraz Texass Ranch Company Wizja PS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku _TRC_. Emitent wskazuje, iż za jego zgodą oraz w wykonaniu Ugody Activa S.A. _spółka zależną od Komputronik S.A._. przeniosła na rzecz TRC w ramach Umowy Przyrzeczonej:
-prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działek: nr 101/1, nr 101/2 i nr 8/46 a tym sa-mym prawo własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,
-prawo użytkowania wieczystego nr 8/59 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,
-prawo użytkowania wieczystego nr 8/35 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,
-prawo użytkowania wieczystego nowopowstałych działek nr 8/65 i nr 8/66 _poprzednio działka nr 8/37_ a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tychże działkachpołożonych w Szczecinie,
-prawo użytkowania wieczystego nr 262/44, nr 262/45, nr 262/46 i nr 262/47 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Gorzowie Wielkopolskim.
Zawarcie Umowy Przyrzeczonej stanowi wykonanie części pierwszego _w numeracji Ugody trzeciego_ warunku zawieszającego Ugodę pomiędzy Emitentem oraz Grupą Komputronik i innymi podmiotami.
Pierwszy warunek zawieszający Ugody zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz TRC praw użytkowań wieczystych, których dotyczy Umowa. W tym momencie Emitent skutecznie wywiąże się także z obowiązku zwrotu na rzecz TRC nieruchomości objętych Umową Przyrzeczoną, wcześniej wniesionych przez TRC na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji L,M,N,O na podstawie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy CCE z dnia 13 maja 2011 roku nr 8/13/05/2011, 8A/13/05/2011, 8B/13/05/2011, 8C/13/05/2011, 8D/13/05/2011, których nieważność została następnie stwierdzona prawomocnym wyrokiem z dnia 12 lipca 2013 roku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy _sygn. XVI GC 356/11_.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje wobec kwalifikacji informacji jako etapu pośredniego, na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-02 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wykonanie części jednego z warunków zawieszającego kompleksową ugodę pozasądową pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-02-02
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.