Raporty Spółek ESPI/EBI

Nowy program skupu akcji własnych IMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTMS00019)

13-02-2018 16:08:34 | Bieżący | ESPI | 4/2018
oRB-W: Nowy program skupu akcji własnych

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: IMS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Uchwala_nr_1_IMS_S.A._Program_Skupu_13022018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_nr_2_IMS_S.A._I_Transza_Skup_13022018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-13
  Skrócona nazwa emitenta
  IMS S.A.
  Temat
  Nowy program skupu akcji własnych
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 25 maja 2017 roku, Zarząd IMS S.A. _"Spółka" , "Emitent"_ przekazuje w załączeniu:
  - uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki;
  - uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 13 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

  Celem Programu Skupu Akcji jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 1 000 000 _słownie: jeden milion_ akcji własnych w celu ich:
  - umorzenia, lub
  - przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub
  - przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.
  Na nabycie akcji ww. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło kwotę do 2 500 000,00 zł _słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych_, obejmującą, oprócz ceny Akcji, także koszty ich nabycia.
  Program będzie trwał od 13 lutego 2018 roku do 31 marca 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
  - zakończyć nabywanie Akcji przed 31 marca 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

  Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej. W ramach I Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne _domu maklerskiego_. Emitent w I Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 60.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę 150.000,00 PLN. I Transza będzie trwała w okresie od 20 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r., chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy I zostaną w całości wyczerpane.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwala_nr_1_IMS_S.A._Program_Skupu_13022018.pdf Uchwała nr 1 Program Skupu
  Uchwala_nr_2_IMS_S.A._I_Transza_Skup_13022018.pdf Uchwała nr 2 I Transza Skupu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  IMS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  IMS S.A. Media
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-819 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Puławska 366
  _ulica_ _numer_
  +48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
  _telefon_ _fax_
  biuro@ims.fm www.ims.fm
  _e-mail_ _www_
  525-22-01-663 016452416
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-13 Michał Kornacki Prezes Zarządu
  2018-02-13 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta IMS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta IMS S.A.
  Tytul Nowy program skupu akcji własnych
  Sektor Media
  Kod 02-819
  Miasto Warszawa
  Ulica Puławska
  Nr 366
  Tel. +48 22 870 67 76
  Fax +48 22 870 67 33
  e-mail biuro@ims.fm
  NIP 525-22-01-663
  REGON 016452416
  Data sporzadzenia 2018-02-13
  Rok biezacy 2018
  Numer 4
  adres www www.ims.fm
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.