Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór oferty konsorcjum Budimeksu i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)

13-02-2018 16:18:22 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB: Wybór oferty konsorcjum Budimeksu i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: Budimex SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wybór oferty konsorcjum Budimeksu i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 lutego 2018 roku został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA _lider konsorcjum z udziałem 80%_ i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. _partner konsorcjum_ jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II".

Wartość kontraktu: 128.742.547,00 PLN netto

Termin rozpoczęcia prac: po zawarciu umowy

Termin zakończenia robót: 16.06.2020 r.

Okres gwarancji: 72 miesiące licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Terminy płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto

Kary umowne:
- 30% ceny ofertowej brutto w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych.

- Limit kar: 30% ceny ofertowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Budimex SA
_pełna nazwa emitenta_
BUDIMEX Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-040 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stawki 40
_ulica_ _numer_
022 6236000 022 6236001
_telefon_ _fax_
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
_e-mail_ _www_
5261003187 010732630
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Dariusz Blocher Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Budimex SA
Symbol Emitenta BUDIMEX
Tytul Wybór oferty konsorcjum Budimeksu i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 01-040
Miasto Warszawa
Ulica Stawki
Nr 40
Tel. 022 6236000
Fax 022 6236001
e-mail info@budimex.com.pl
NIP 5261003187
REGON 010732630
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www budimex.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.