Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)

13-02-2018 17:36:42 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy dostawy, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. _spółkę w 100% zależną od Emitenta_, której przedmiotem jest dostawa elementów prefabrykowanych dla inwestycji Epic w Malmö, w Szwecji _"Umowa nr 1"_. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. zawarła umowę dostawy ze Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji , której przedmiotem jest dostawa elementów prefabrykowanych dla inwestycji Finnboda Tradgardar w Nacka, w Szwecji _"Umowa nr 2"_.
Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy nr 1 wynosi 7 600 000 złotych. Pekabex Bet S.A. rozpocznie dostawy w tygodniu 8 2018 r.
Umowa nr 1 zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 3% wartości opóźnionego ładunku za każdy tydzień. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nr 1 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
Zgodnie z treścią Umowy nr 1, płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Ponadto, w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy nr 1, Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy nr 2 w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane po odbiorze inwestycji, planowanym na 30 sierpnia 2019 r., do wartości 5% wynagrodzenia i będzie obowiązywać przez 2 lata. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu powyższego okresu, a także po usunięciu zgłoszonych wad i usterek.
Prawem właściwym dla Umowy nr 1 jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nr 1 nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABM 07.
Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy nr 2 wynosi 15 800 000 złotych. Pekabex Bet S.A. rozpocznie dostawy w tygodniu 15 2018 r. dla części garażowej oraz w tygodniu 26 2018 r. dla struktury.
Umowa nr 2 zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 3% wartości opóźnionego ładunku za każdy tydzień. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nr 2 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
Zgodnie z treścią Umowy nr 2, płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Ponadto, w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy nr 2, Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy nr 2 w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane po odbiorze inwestycji, planowanym na 31 października 2020 r., do wartości 5% wymagrodzenia i będzie obowiązywać przez 2 lata. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu powyższego okresu, a także po usunięciu zgłoszonych wad i usterek.
Prawem właściwym dla Umowy nr 2 jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nr 2 nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABM 07.
Umowa nr 1 i Umowa nr 2 zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 23 400 000 złotych netto.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
_pełna nazwa emitenta_
PEKABEX Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-462 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szarych Szeregów 27
_ulica_ _numer_
61 821 04 00 61 822 11 42
_telefon_ _fax_
info@pekabex.pl www.pekabex.pl
_e-mail_ _www_
777-00-00-844 630007106
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2018-02-13 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
Symbol Emitenta PEKABEX
Tytul Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 60-462
Miasto Poznań
Ulica Szarych Szeregów
Nr 27
Tel. 61 821 04 00
Fax 61 822 11 42
e-mail info@pekabex.pl
NIP 777-00-00-844
REGON 630007106
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 7
adres www www.pekabex.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.