Raporty Spółek ESPI/EBI

ROBYG S.A. – Informacja na temat zakończenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A. ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA (PLROBYG00016)

13-02-2018 20:46:37 | Bieżący | ESPI | 18/2018
oRB: ROBYG S.A. – Informacja na temat zakończenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A.

PAP
Data:

Firma: ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Informacja na temat zakończenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku otrzymał:
- komunikaty Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_ z dnia 13 lutego 2018 roku, zgodnie z którymi nastąpiło zakończenie obrotu obligacjami na okaziciela serii M Spółki – oznaczonych kodem PLROBYG00180 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst oraz obligacjami na okaziciela serii O Spółki – oznaczonych kodem PLROBYG00198 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, w związku z przedterminowym ich wykupem przez Spółkę, oraz
- informacje BondSpot S.A. _"BondSpot"_ z dnia 13 lutego 2018 roku, zgodnie z którymi nastąpiło zakończenie obrotu obligacjami na okaziciela serii M Spółki – oznaczonych kodem PLROBYG00180 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst oraz obligacjami na okaziciela serii O Spółki – oznaczonych kodem PLROBYG00198 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, w związku z przedterminowym ich wykupem przez Spółkę.
Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2017 i 51/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku o przedterminowym wykupie przez Spółkę w/w obligacji.
W związku z powyższym, od dnia 16 lutego 2018 GPW i BondSpot zaprzestaną publikacji informacji o notowaniu tych obligacji .Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a_, ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ROBYG S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Rzeczypospolitej 1
_ulica_ _numer_
_22_ 419 11 00 _22_ 419 11 03
_telefon_ _fax_
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
_e-mail_ _www_
525-23-92-367 140900353
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ROBYG S.A.
Tytul ROBYG S.A. – Informacja na temat zakończenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A.
Sektor Developerska (dev)
Kod 02-972
Miasto Warszawa
Ulica Al. Rzeczypospolitej
Nr 1
Tel. (22) 419 11 00
Fax (22) 419 11 03
e-mail sekretariat@robyg.com.pl
NIP 525-23-92-367
REGON 140900353
Data sporzadzenia
Rok biezacy 2018
Numer 18
adres www www.robyg.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.