Raporty Spółek ESPI/EBI

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSWMED00013)

14-02-2018 18:21:09 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQSr:

PAP
Data: 2018-02-14

Firma: SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RAPORT_III_KWARTAL_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2018-02-14
  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
  _pełna nazwa emitenta_
  SWISSMED Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  80-215 Gdańsk
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wileńska 44
  _ulica_ _numer_
  058- 524-15-15 058 - 524-15-25
  _telefon_ _fax_
  swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
  _e-mail_ _www_
  583-21-06-510 191244745
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
  I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017 ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016 ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017 ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 29 002 27 057 6 856 6 174
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 12 -984 3 -225
  IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -1 535 -2 554 -363 -583
  V. Zysk _strata_ netto -1 992 -2 896 -471 -661
  VI. Zysk _strata_ netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 020 -2 953 -478 -674
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 313 375 547 86
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -883 -1 181 -209 -269
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 727 -2 614 -645 -596
  X. Przepływy pieniężne netto razem -1 297 -3 420 -307 -780
  XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 STAN NA DZIEŃ 31.03.2017 STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 STAN NA DZIEŃ 31.03.2017
  XII. Aktywa razem 52 702 55 642 12 636 13 186
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 145 45 093 10 584 10 686
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 34 893 35 951 8 366 8 520
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 252 9 142 2 218 2 166
  XVI. Kapitał własny 8 557 10 549 2 052 2 500
  XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 748 10 768 2 097 2 552
  XVIII. 61 182 61 182 14 669 14 499
  XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
  XX. Zysk _ strata _ na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ -0,33 -0,47 -0,08 -0,108
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 1,40 1,72 0,34 0,08
  XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017 ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016 ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017 ZA 3 KWARTAŁY 2016: OKRES OD 01.04.2016 DO 31.12.2016
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 14 821 12 636 3 504 2 883
  XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 972 -3 043 -466 -694
  XXV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 901 -4 012 -686 -916
  XXVI. Zysk _strata_ netto -3 202 -4 163 -757 -950
  XXVII. Zysk _strata_ netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 202 -4 163 -757 -950
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 910 -1 904 452 -434
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 412 -1 347 -570 -307
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -717 -207 -170 -47
  XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -1 219 -3 458 -288 -789
  XXXII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 STAN NA DZIEŃ 31.03.2017 STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 STAN NA DZIEŃ 31.03.2017
  XXXIII. Aktywa razem 35 610 37 565 8 538 8 902
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 836 24 589 6 194 5 827
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe 15 855 16 035 3 801 3 800
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 9 505 8 233 2 279 1 951
  XXXVII. Kapitał własny 9 774 12 976 2 343 3 075
  XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 774 12 976 2 343 3 075
  XXXIX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 669 14 499
  XL. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
  XLI. Zysk _ strata _ na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ -0,52 -0,68 -0,12 -0,155
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 1,60 2,12 0,38 0,09
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  RAPORT_III_KWARTAL_2017.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 31.12.2017

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-14 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
  Symbol Emitenta SWISSMED
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 80-215
  Miasto Gdańsk
  Ulica Wileńska
  Nr 44
  Tel. 058- 524-15-15
  Fax 058 - 524-15-25
  e-mail swissmed@swissmed.com.pl
  NIP 583-21-06-510
  REGON 191244745
  Data sporzadzenia 2018-02-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.swissmed.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.