Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLDEKPL00032)

14-02-2018 19:33:07 | Bieżący | ESPI | 8/2018
oRB: Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych

PAP
Data: 2018-02-14

Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-14
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. zawarł
z GRADUS Sp. z o. o. sp. k. _"Zamawiający"_ umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest realizacja czterech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Babicach Nowych _"Umowa"_. W ramach Umowy Emitent zobowiązał się do min. wykonania wszelkich niezbędnych robót budowlanych, projektów i dokumentacji oraz uzyskania prawomocnego
i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
Zakończenie realizacji obiektów planowane jest na październik 2018 r.

Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi około 7% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. na koniec 2016 roku.

Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę w zakończeniu prac w terminie oraz w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.
Ponadto, strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie Umowy.

Maksymalna ilość kar umownych, do jakich zapłaty zobowiązany ma być Emitent nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. Strony uprawnione są do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

W terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy
za zapłatą odstępnego w wysokości 10% wynagrodzenia netto. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Spółce wynagrodzenie za wykonane prace oraz zamówione urządzenia i materiały, które pozostaną własnością Zamawiającego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DEKPOL S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
83-251 Pinczyn
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gajowa 31
_ulica_ _numer_
58 560 10 60 58 560 10 61
_telefon_ _fax_
dekpol@dekpol.pl www.dekpol.pl
_e-mail_ _www_
5922137980 220341682
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DEKPOL S.A.
Tytul Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 83-251
Miasto Pinczyn
Ulica Gajowa
Nr 31
Tel. 58 560 10 60
Fax 58 560 10 61
e-mail dekpol@dekpol.pl
NIP 5922137980
REGON 220341682
Data sporzadzenia 2018-02-14
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www www.dekpol.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.