Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-03-2018 18:33:47 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB: Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi.

PAP
Data: 2018-03-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykonanie drugiej części pierwszego _w numeracji Ugody trzeciego_ warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 08 marca 2018 roku umowy przyrzeczonej przed notariuszem Leszkiem Pietrakowskim z Kancelarii Notarialnej w Stargardzie, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 07 listopada 2017 roku sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczuka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, będącej jedną z umów wykonawczych do Ugody.
Ww. umowa została zawarta pomiędzy Emitentem oraz Violet Investements Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _Violet_. Zgodnie z ww. umową, Violet przeniosła na rzecz CCE prawo własności niezabudowanej działki nr 100/7 położonej w Stargardzie.
Zawarcie ww. umowy stanowi wykonanie drugiej części pierwszego _w numeracji Ugody trzeciego_ warunku zawieszającego kompleksowej ugody pomiędzy CCE oraz Grupą Komputronik i innymi podmiotami zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku _Ugoda_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017. Pierwszy warunek zawieszający Ugody zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowienia właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz CCE prawa własności, którego dotyczy ww. umowa.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje wobec kwalifikacji informacji jako etapu pośredniego, na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-09 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik S.A. i podmiotami trzecimi.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-03-09
Rok biezacy 2018
Numer 7
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.