Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBOS0000019)

13-03-2018 17:03:32 | Bieżący | ESPI | 11/2018
oRB: Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z Uchwałą podjętą w dniu 13 marca 2018 r. informuje o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A, wyemitowanych w dniu 3 listopada 2009 r.

Wykup obligacji nastąpi na podstawie punktu 6.3 Warunków Emisji.

Warunki Emisji obligacji serii A w zakresie przedterminowego wykupu:
1. Liczba sztuk Obligacji objętych wcześniejszym _przedterminowym_ wykupem:
120 _słownie: sto dwadzieścia_ sztuk obligacji;
2. Łączna wartość nominalna Obligacji objętych wcześniejszym _przedterminowym_ wykupem: 120.000.000 _słownie: sto dwadzieścia milionów_ złotych;
3. Dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji 2 maja 2018 r.
4. Dzień wcześniejszego wykupu 3 maja 2018 roku.

Bank o Emisji obligacji podporządkowanych serii A informował w raportach bieżących: RB 19/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. oraz RB 2/2010 z dnia 3 marca 2010 r.

Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji Serii A Banku Ochrony Środowiska S.A. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem Agenta Emisji, tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 3 maja 2018 roku poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000.000 _słownie: jeden milion_ złotych, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu na odpowiednie rachunki obligatariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
_pełna nazwa emitenta_
BOŚ SA Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-832 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Żelazna 32
_ulica_ _numer_
22 850 87 35 22 850 88 91
_telefon_ _fax_
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
_e-mail_ _www_
527-020-33-13 006239498
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
Symbol Emitenta BOŚ SA
Tytul Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A
Sektor Banki (ban)
Kod 00-832
Miasto Warszawa
Ulica Żelazna
Nr 32
Tel. 22 850 87 35
Fax 22 850 88 91
e-mail bos@bosbank.pl
NIP 527-020-33-13
REGON 006239498
Data sporzadzenia 2018-03-13
Rok biezacy 2018
Numer 11
adres www www.bosbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.