Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytowej RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNKPR00014)

13-03-2018 17:17:07 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB: Zawarcie umowy kredytowej

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 13 marca 2018r. spółka E.F. Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytobiorca"_, będąca spółką w 100% zależną od Emitenta, zawarła z mBankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytodawca"_ umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 6.000.000 EUR _dalej: "Umowa"_. Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy Kredytu z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę wcześniejszego zobowiązania, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., tj. m.in. refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę Galerii Pogodne Centrum w Oleśnicy oraz spłatę przez Kredytobiorcę części kwot pożyczek zaciągniętych od podmiotów z Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. Termin spłaty Kredytu upływa z dniem 28 marca 2025 r.
Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku.
Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem Kredytu są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, a także cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
RANK PROGRESS S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
59-220 Legnica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złotoryjska 63
_ulica_ _numer_
_76_ 746 77 71 _76_ 746 77 70
_telefon_ _fax_
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
_e-mail_ _www_
691-19-97-774 390576060
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta RANK PROGRESS S.A.
Tytul Zawarcie umowy kredytowej
Sektor Developerska (dev)
Kod 59-220
Miasto Legnica
Ulica Złotoryjska
Nr 63
Tel. (76) 746 77 71
Fax (76) 746 77 70
e-mail sekretariat@rankprogress.pl
NIP 691-19-97-774
REGON 390576060
Data sporzadzenia 2018-03-13
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www www.rankprogress.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.