Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami w Norwegii TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)

13-03-2018 18:23:27 | Bieżący | ESPI | 8/2018
oRB: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami w Norwegii

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami w Norwegii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Torpol S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok 2017 przeprowadzono testy, a także dokonano analizy odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na rynku norweskim. W oparciu o wyniki przeprowadzonych testów oraz analiz w dniu 13 marca 2018 roku Emitent podjął uchwałę w sprawie utworzenia niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z niżej wymienionymi aktywami w łącznej kwocie 11,36 mln zł, w tym:
- odpis dotyczący wartości udziałów w Torpol Norge AS o wartości 4,74 mln zł,
- odpis na należności od Torpol Norge AS o wartości 3,18 mln zł,
- odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej w oddziale Torpol Norge NUF o wartości 3,44 mln zł.

Powyższe odpisy zostaną ujęte w ww. kwocie w sprawozdaniu jednostkowym za 2017 rok. Odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej wpłynie jednocześnie na skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za rok 2017.

Decyzja odnośnie utworzenia ww. odpisów została podjęta pomimo wykazania adekwatności wartości bilansowych udziałów i pozostałych aktywów w ramach przeprowadzonych testów i analiz. Jednakże przy podejmowaniu decyzji Emitent kierował się przede wszystkim ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami własnymi spółki zależnej Torpol Norge AS, jak również brakiem na chwilę podjęcia decyzji istotnej kontraktacji w tejże spółce. Ponadto Emitent informuje, iż założenia przyjęte przy teście na utratę wartości udziałów zostały oparte na istniejących dokumentach stworzonych przez norweskich inwestorów, w szczególności na Narodowym Planie Transportowym 2018-2030, który stwarza możliwość skorygowania odpisu w przyszłości.

Dokonane odpisy stanowią operacje o charakterze księgowym i nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.

Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Torpol pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanych odpisów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TORPOL S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-052 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mogileńska 10G
_ulica_ _numer_
+48 _61_ 87 82 700 +48 _61_ 87 82 790
_telefon_ _fax_
torpol@torpol.pl www.torpol.pl
_e-mail_ _www_
9720959445 639691564
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2018-03-13 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TORPOL S.A.
Tytul Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami w Norwegii
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 61-052
Miasto Poznań
Ulica Mogileńska
Nr 10G
Tel. +48 (61) 87 82 700
Fax +48 (61) 87 82 790
e-mail torpol@torpol.pl
NIP 9720959445
REGON 639691564
Data sporzadzenia 2018-03-13
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www www.torpol.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.