Raporty Spółek ESPI/EBI

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLIZNS000022)

13-03-2018 18:37:54 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie-z-Dzialalnosci-Zarzadu-_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Finansowe_ZM_HK_SA_2017r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • ZM_HK_SA_Sprawozdanie_z_badania_AUDYTOR_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w walucie
  data przekazania: 2018-03-13
  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  KANIA Spożywczy _spo_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  43-200 Pszczyna
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Korczaka 5
  _ulica_ _numer_
  +48 32 210 32 47 +48 32 210 10 97
  _telefon_ _fax_
  biuro@zmkania.pl www.henrykkania.pl
  _e-mail_ _www_
  7440003325 510258637
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży 1 415 084 1 287 536 333 379 294 247
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 93 811 79 282 22 101 18 119
  III. Zysk _strata_ brutto 69 241 57 956 16 313 13 245
  IV. Zysk _strata_ netto 53 752 46 176 12 663 10 553
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 -29 664 9 -6 779
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 899 -25 720 -2 332 -5 878
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 455 53 466 2 228 12 219
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -406 -1 918 -96 -438
  IX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,43 0,37 0,10 0,08
  X. Aktywa razem 1 068 812 802 765 256 254 181 457
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 749 065 536 771 179 593 121 332
  XII. Zobowiązania długoterminowe 174 812 124 614 41 912 28 168
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 574 253 412 157 137 681 93 164
  XIV. Kapitał własny _aktywa netto_ 319 747 265 995 76 661 60 125
  XV. Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 501 1 415
  XVI. Liczba akcji _w szt._ 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,55 2,12 0,61 0,48
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
  Oswiadczenie_Zarzadu_2017.pdf Oświadczenie Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
  Sprawozdanie-z-Dzialalnosci-Zarzadu-_2017.pdf Sprawozdanie z Działalności Zarządu za rok 2017
  Sprawozdanie_Finansowe_ZM_HK_SA_2017r.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2017
  ZM_HK_SA_Sprawozdanie_z_badania_AUDYTOR_2017.pdf Sprawozdanie audytora z badania rocznego sprawozdania finansowgo 2017

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
  2018-03-13 Dominika Rąba Wiceprezes Zarządu
  2018-03-13 Piotr Wiewióra Wiceprezes Zarządu
  2018-03-13 Ewa Łuczyk Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Ewa Łuczyk Główny Księgowy/Członek Zarządu


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta KANIA
  Tytul
  Sektor Spożywczy (spo)
  Kod 43-200
  Miasto Pszczyna
  Ulica ul. Korczaka
  Nr 5
  Tel. +48 32 210 32 47
  Fax +48 32 210 10 97
  e-mail biuro@zmkania.pl
  NIP 7440003325
  REGON 510258637
  Data sporzadzenia 2018-03-13
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.henrykkania.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.