Raporty Spółek ESPI/EBI

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)

13-03-2018 19:06:54 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Tauron_Jednostkowy_raport_roczny_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w walucie
  data przekazania: 2018-03-13
  TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka _ene_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  40-114 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ks. P. Ściegiennego 3
  _ulica_ _numer_
  _32_ 744 27 04 _32_ 774 29 81 _32_ 774 27 99
  _telefon_ _fax_
  sekretariat@tauron.pl www.tauron.pl
  _e-mail_ _www_
  9542583988 240524697
  _NIP_ _REGON_
  Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  I. Przychody ze sprzedaży 7 792 025 7 995 328 1 835 707 1 827 211
  II. Zysk _strata_ operacyjna 262 788 _34 603_ 61 910 _7 908_
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 919 565 _149 134_ 216 638 _34 082_
  IV. Zysk _strata_ netto 854 351 _166 253_ 201 275 _37 995_
  V. Pozostałe całkowite dochody _6 713_ 104 024 _1 582_ 23 773
  VI. Łączne całkowite dochody 847 638 _62 229_ 199 693 _14 222_
  VII. Zysk _strata_ na jedną akcję _w złotych/EUR_ _podstawowy i rozwodniony_ 0,49 _0,09_ 0,12 _0,02_
  VIII. Średnia ważona liczba akcji _w sztukach_ _podstawowa i rozwodniona_ 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 246 027 _232 887_ 57 961 _53 223_
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 353 288_ _619 543_ _318 818_ _141 587_
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 593 470 486 164 139 814 111 105
  XII. Zwiększenie/_zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _513 791_ _366 266_ _121 043_ _83 705_
  XIII. Stan na: 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  XIV. Aktywa trwałe 27 371 425 25 855 329 6 562 475 5 844 333
  XV. Aktywa obrotowe 2 901 667 1 817 047 695 693 410 725
  XVI. Aktywa razem 30 273 092 27 672 376 7 258 168 6 255 058
  XVII. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 925 1 980 729
  XVIII. 17 377 906 16 530 268 4 166 464 3 736 498
  XIX. Zobowiązania długoterminowe 9 530 528 8 969 976 2 285 005 2 027 572
  XX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 364 658 2 172 132 806 698 490 988
  XXI. Zobowiązania razem 12 895 186 11 142 108 3 091 703 2 518 560


  Powyższe dane finansowe narastająco za IV kwartały 2017 i 2016 roku
  zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
  poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
  średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku - 4,1709
  PLN/EUR _na dzień 30 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR_,-
  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
  każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku - 4,2447 PLN/EUR _dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31
  grudnia 2016 roku - 4,3757 PLN/EUR_.


  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Tauron_Jednostkowy_raport_roczny_2017.pdf Jednostkowy Raport Roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2017 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
  2018-03-13 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
  2018-03-13 Kamil Kamiński Wiceprezes Zarządu
  2018-03-13 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Oliwia Tokarczyk Dyrektor Wykonawczy ds. Rachunkowości i Podatków


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
  Tytul
  Sektor Energetyka (ene)
  Kod 40-114
  Miasto Katowice
  Ulica ks. P. Ściegiennego
  Nr 3
  Tel. (32) 744 27 04
  Fax (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
  e-mail sekretariat@tauron.pl
  NIP 9542583988
  REGON 240524697
  Data sporzadzenia 2018-03-13
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.tauron.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.