Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy kredytowej dotyczącej finansowania inwestycji Central Park Ursynów – Etap 4 realizowanej w Warszawie MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRVDV00011)

13-03-2018 20:13:32 | Bieżący | ESPI | 10/2018
oRB: Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy kredytowej dotyczącej finansowania inwestycji Central Park Ursynów – Etap 4 realizowanej w Warszawie

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy kredytowej dotyczącej finansowania inwestycji Central Park Ursynów – Etap 4 realizowanej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 13 marca 2018 r. przez Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. tj. jednostkę zależną Emitenta [Spółka celowa] obustronnie podpisanej Umowy Kredytu Odnawialnego [Umowa] zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. [Bank].
Na mocy Umowy Bank udzielił Spółce celowej kredytu obrotowego odnawialnego w maksymalnej kwocie do 20 mln PLN [Kredyt], z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji inwestycji deweloperskiej o nazwie Central Park Ursynów - Etap 4, prowadzonej w Warszawie przy ul. Kłobuckiej [Inwestycja].
Termin całkowitej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 31 maja 2020 r.
Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.
Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią w szczególności: _1_ zastawy finansowe z najwyższym pierwszeństwem na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Spółki celowej prowadzonych w Banku, _2_ hipoteka do kwoty 30 mln PLN ustanowiona na nieruchomości, na której jest realizowana Inwestycja, _3_ poręczenie cywilne Marvipol Development S.A. jako wspólnika w Spółce celowej, _4_ cesja wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy o wykonawstwo Inwestycji oraz _5_ oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę Celową oraz przez Emitenta.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-838 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 32
_ulica_ _numer_
+48 22 536 50 00 +48 22 536 50 01
_telefon_ _fax_
relacje.inwestorskie@marvipol.pl www.marvipol.pl
_e-mail_ _www_
527-272-60-50 360331494
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Robert Pydzik Pełnomocnik


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Tytul Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy kredytowej dotyczącej finansowania inwestycji Central Park Ursynów – Etap 4 realizowanej w Warszawie
Sektor Developerska (dev)
Kod 00-838
Miasto Warszawa
Ulica Prosta
Nr 32
Tel. +48 22 536 50 00
Fax +48 22 536 50 01
e-mail relacje.inwestorskie@marvipol.pl
NIP 527-272-60-50
REGON 360331494
Data sporzadzenia 2018-03-13
Rok biezacy 2018
Numer 10
adres www www.marvipol.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.