Raporty Spółek ESPI/EBI

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMLAB00018)

13-03-2018 22:31:09 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • mediacap_raport_roczny_2017_JEDNOSTKOWY.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_MEDIACAP_SA_za_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2018-03-13
  MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MEDIACAP S.A. Media _med_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  02-758 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mangalia 2a
  _ulica_ _numer_
  22 463 99 70 22 463 99 08
  _telefon_ _fax_
  office@mediacap.pl www.mediacap.pl
  _e-mail_ _www_
  521-279-33-67 012976217
  _NIP_ _REGON_
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 362 14 629 3 855 3 307
  II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -234 191 -55 45
  III. Zysk _strata_ brutto 1 134 2 304 267 541
  IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 1 160 2 223 273 522
  V. Zysk _strata_ netto z działalności zaniechanej 0 -53 0 -12
  VI. Zysk _strata_ netto ogółem 1 160 2 170 273 509
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 432 -339 102 -80
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 2 487 29 598
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -270 -2 305 -64 -554
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 283 -157 67 -36
  XI. Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
  XII. Zysk _strata_ netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną _zł/euro_ 0,06 0,12 0,02 0,03
  XIII. Aktywa obrotowe 6 189 5 656 1 484 1 327
  XIV. Aktywa trwałe 25 045 20 675 6 005 4 852
  XV. Aktywa razem 31 234 26 331 7 489 6 179
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 735 4 574 1 615 1 073
  XVII. Zobowiązania długoterminowe 2 002 421 480 99


  Zastosowane kursy walut.Do przeliczenia podstawwych pozycji
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:


  - średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych
  wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,


  - średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna
  kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
  - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

  Okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2017


  średni kurs na koniec okresu: 4,1709


  średni kurs okresu: 4,2447


  najwyższy średni kurs w okresie: 4,4157


  najniższy średni kurs w okresie: 4,1709
  Okres porównywalny 01.01.-31.12.2016


  średni kurs na koniec okresu: 4,4240


  średni kurs okresu: 4,3757


  najwyższy średni kurs w okresie: 4,5035


  najniższy średni kurs w okresie: 4,2355  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  mediacap_raport_roczny_2017_JEDNOSTKOWY.pdf Raport roczny 2017 jednostkowy - MEDIACAP SA
  sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_MEDIACAP_SA_za_2017.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2017 - MEDIACAP SA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
  2018-03-13 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
  2018-03-13 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Beata Mikła-Rędziak Dyrektor ds. Rachunkowości Zewnętrznej Beata Mikła-Rędziak


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MEDIACAP S.A.
  Tytul
  Sektor Media (med)
  Kod 02-758
  Miasto Warszawa
  Ulica Mangalia
  Nr 2a
  Tel. 22 463 99 70
  Fax 22 463 99 08
  e-mail office@mediacap.pl
  NIP 521-279-33-67
  REGON 012976217
  Data sporzadzenia 2018-03-13
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.mediacap.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.