Raporty Spółek ESPI/EBI

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMLAB00018)

13-03-2018 22:33:24 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • mediacap_raport_roczny_2017_SKONSOLIDOWANY.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_MEDIACAP_SA_za_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2018-03-13
  MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MEDIACAP S.A. Media _med_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  02-758 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mangalia 2a
  _ulica_ _numer_
  22 463 99 70 22 463 99 08
  _telefon_ _fax_
  office@mediacap.pl www.mediacap.pl
  _e-mail_ _www_
  521-279-33-67 012976217
  _NIP_ _REGON_
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  I. Przychody ze sprzedaży 75 037 67 266 17 678 15 373
  II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 4 622 6 174 1 089 1 411
  III. Zysk _strata_ brutto 4 295 6 164 1 012 1 409
  IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 3 364 4 809 793 1 099
  V. Zysk _strata_ netto z działalności zaniechanej - -443 - -101
  VI. Zysk _strata_ netto ogółem 3 364 4 366 793 998
  VII. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 052 2 833 483 647
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 564 2 337 1 311 534
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 304 -581 -1 485 -133
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 900 -3 472 212 -793
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem 160 -1 716 38 -392
  XII. Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
  XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
  XIV. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,11 0,19 0,03 0,04
  XV. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  XVI. Aktywa obrotowe 26 337 26 160 6 314 5 913
  XVII. Aktywa trwałe 22 517 15 672 5 399 3 542
  XVIII. 48 854 41 832 11 713 9 456
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 18 915 16 213 4 535 3 665
  XX. Zobowiązania długoterminowe 2 926 1 414 702 320
  XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 971 19 920 5 268 4 503
  XXII. Udziały niekontrolujące 5 042 4 285 1 209 969
  XXIII. Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368


  Zastosowane kursy walut.

  Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego zastosowano kursy:


  - średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych
  wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,


  - średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna
  kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
  - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

  Okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2017


  średni kurs na koniec okresu: 4,1709


  średni kurs okresu: 4,2447


  najwyższy średni kurs w okresie: 4,4157


  najniższy średni kurs w okresie: 4,1709
  Okres porównywalny 01.01.-31.12.2016


  średni kurs na koniec okresu: 4,4240


  średni kurs okresu: 4,3757


  najwyższy średni kurs w okresie: 4,5035


  najniższy średni kurs w okresie: 4,2355  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  mediacap_raport_roczny_2017_SKONSOLIDOWANY.pdf Raport roczny 2017 skonsolidowany - MEDIACAP SA
  sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_MEDIACAP_SA_za_2017.pdf Sprawozdanie finansowe 2017 skonsolidowanae - MEDIACAP SA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
  2018-03-13 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
  2018-03-13 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. Rachunkowości spółek detalicznych, konsolidacji i polityki rachunkowości Aleksandra Jaraczewska


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MEDIACAP S.A.
  Tytul
  Sektor Media (med)
  Kod 02-758
  Miasto Warszawa
  Ulica Mangalia
  Nr 2a
  Tel. 22 463 99 70
  Fax 22 463 99 08
  e-mail office@mediacap.pl
  NIP 521-279-33-67
  REGON 012976217
  Data sporzadzenia 2018-03-13
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.mediacap.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.