Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-05-2018 16:46:52 | Bieżący | ESPI | 9/2018
oRB: Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.

PAP
Data: 2018-05-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-15
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykonanie pierwszego _w numeracji Ugody trzeciego_ warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 _Emitent_, przesyła do publicznej wiadomości informację o wykonaniu w całości pierwszego _w numeracji Ugody trzeciego_ warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi, w związku z uprawomocnieniem się wszystkich postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie:

1. wpisu na rzecz Texass Ranch Company Wizja PS Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku _"TRC"_:
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek: nr 101/1, nr 101/2 i nr 8/46 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,
- prawa użytkowania wieczystego nr 8/59 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,
- prawa użytkowania wieczystego nr 8/35 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,
- prawa użytkowania wieczystego nowopowstałych działek nr 8/65 i nr 8/66 _poprzednio działka nr 8/37_ a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,
- prawa użytkowania wieczystego nr 262/44, nr 262/45, nr 262/46 i nr 262/47 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Gorzowie Wielkopolskim;

2. wpisu na rzecz Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku_"CCE"_ prawa własności niezabudowanej działki nr 100/7 położonej w Stargardzie.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parla-mentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-05-15
Rok biezacy 2018
Numer 9
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.