Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-05-2018 11:39:02 | Bieżący | ESPI | 10/2018
oRB: Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.

PAP
Data: 2018-05-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 maja 2018 roku aneksu do kompleksowej Ugody po-między Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputronik i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.

W związku z wyznaczeniem rozprawy na dzień 30 maja 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie dot. realizacji pierwszego warunku Ugody, Strony działając lojalnie w celu dalszego zgodnego wykonywania Ugody, w związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności, związanych z prowadzeniem spraw przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, niniejszym dokonują zmian w treści Ugody, w zakresie wydłużenia o jeden miesiąc wszelkie terminy przewidziane na realizację poszczególnych warunków Ugody.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje wobec kwalifikacji informacji jako etapu pośredniego, na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-26 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-05-26
Rok biezacy 2018
Numer 10
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.