Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-05-2018 22:27:04 | Bieżący | ESPI | 11/2018
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.

PAP
Data: 2018-05-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_regulamin_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-05-30
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:

  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6.Przyjęcie porządku obrad.
  7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r,
  8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
  13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
  15.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
  16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
  17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  18.Sprawy różne.
  19.Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf CCE INFORMACJA O ZWOLANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018R
  CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf CCE PROJEKT UCHWAL ZWZ 28 CZERWCA 2018R
  CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf CCE FORMULARZ DO GLOSOWANIA
  wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA
  info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf INFORMACJA O AKCJACH
  CCE_regulamin_WZA.pdf REGULAMIN WZA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-05-30 Józej Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2018-05-30
  Rok biezacy 2018
  Numer 11
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.