Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-06-2018 20:27:42 | Bieżący | ESPI | 12/2018
oRB: Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.

PAP
Data: 2018-06-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. oraz Grupą Komputroniki innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.

Strony działając lojalnie w celu dalszego zgodnego wykonywania Ugody, w związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności, uznały za uzasadnione modyfikację formalno – prawną tzw. warunku pierwszego oraz warunku drugiego do Ugody. Modyfikacja ta nie rzutuje na wzajemne świadczenia stron określone pierwotną Umową oraz przysporzenia na rzecz Emitenta jak i na obowiązki Emitenta, lecz jedynie koryguje zasady ziszczenia się poszczególnych warunków zawieszających. W wyniku tej modyfikacji do ziszczenia się warunku pierwszego powinno dojść - zgodnie z oczekiwaniami Emitenta - poprzez przeniesienie na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności SKA – w upadłości układowej _TRC_, w ramach ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie pod sygn. akt VIII GC 32/15, prawa własności nieruchomości w Cecenowie stanowiące działki 231/15, 231/16, 213/24, 213/26, 231/18, 231/19, 231/20, 213/37, 213/38, 250, 265, 233, 249, 238, 236/2, 244, 264, 218, 252, 240, 242, 263, 266, 220/13, 226/3, 226/6, 254/2, oraz prawa własności nieruchomości w Skalinie stanowiącej działkę nr 347/7, a także prawa własności działki nr 100/4 położonej w Stargardzie; zaś przeniesienia tego dokonają spółki Goldpol Poznań Sp. z o.o. oraz VILOET Investment Sp. z o.o.
Do ziszczenia się tzw. drugiego warunku zawieszającego powinno dojść poprzez przeniesienie przez Violet Investment Sp. z o.o. na Emitenta prawa własności działek gruntu nr 100/5 oraz 100/6 położonych w Stargardzie w ramach:
a_Ugody sądowego zawartej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie pod sygn. akt IX GC 1028/15,
albo
b_Umowy przeniesienia zawartej za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – na podstawie art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - dojdzie do przeniesienia przez VIOLET na rzecz CCE prawa własności działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6,
albo
c_jeżeli do dnia 14 września 2018 roku nie spełni się warunek alternatywny wskazany powyżej -poprzez ustanowienie przez VIOLET rzecz CCE prawo użytkowania na okres 50 lat działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 i obciążenie tych działek hipoteką na rzecz Emitenta do kwoty 15.000.000 zł, zabezpieczającą obowiązek przeniesienia prawa własności tych działek na CCE najpóźniej do dnia 04 maja 2021 roku.
Obecnie Emitent szacuje, iż po zawarciu aneksu nr 3 do Ugody warunki zawieszające jej ostateczne wejście w życie powinny ziścić się do 14 września 2018 roku.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje wobec kwalifikacji informacji jako etapu pośredniego, na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-26 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-06-26
Rok biezacy 2018
Numer 12
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.