Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik i innymi. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-06-2018 15:30:22 | Bieżący | ESPI | 15/2018
oRB: Wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik i innymi.

PAP
Data: 2018-06-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-29
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykonanie części drugiego _w numeracji Ugody pierwszego_ warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik i innymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000079667 _Emitent_, przesyła do publicznej wiadomości informację
o zawarciu w dniu 28 czerwca 2018 roku ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, stanowiącej jeden z warunków zawieszających do Ugody.

Ww. ugoda sądowa została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Texass Ranch Company Wizja PS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku _TRC _ oraz Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu _Activa_, Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _Violet_, GoldpolPoznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _Goldpol_. Zgodnie z ww. ugodą:

1.Violet przeniosła na rzecz TRC:
- prawo własności nieruchomości w Cecenowie stanowiące działki 231/15, 231/16, 213/24, 213/26, 231/18, 231/19, 231/20, 213/37, 213/38, 250, 265, 233, 249, 238, 236/2, 244, 264, 218, 252, 240, 242, 263, 266, 220/13, 226/3, 226/6, 254/2,
- prawo własności działki nr 100/4 położonej w Stargardzie;

2.Goldpol przeniósł na rzecz TRC prawo własności nieruchomości w Skalinie stanowiącej działkę nr 347/7

Zawarcie ww. umowy ugody sądowej stanowi wykonanie części drugiego _w numeracji Ugody pierwszego_ warunku zawieszającego kompleksowej ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik i innymi zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku _Ugoda_, o której Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 13/2017. Drugi warunek zawieszający Ugody zostanie w całości wykonany
z chwilą prawomocnego umorzenia ww. postępowania oraz uprawomocnienia się postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz TRC prawo własności nieruchomości, których dotyczy ww. ugoda sądowa.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parla-mentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-29 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik i innymi.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-06-29
Rok biezacy 2018
Numer 15
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.