Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu - uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

02-07-2018 15:51:54 | Bieżący | ESPI | 10/2018
oRB-W: Korekta raportu - uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad

PAP
Data: 2018-07-02

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Uchwaly_podjete_przez_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2018 KOR
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  IDM SA
  Temat
  Korekta raportu - uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: Spółka_ działając na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego Spółki nr 10/2018 z dnia 27.06.2018 r. zatytułowanego "Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad".
  Przyczynę korekty stanowi oczywista omyłka w protokole notarialnym ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27.06.2018 r. _dalej: ZWZ_ polegająca na tym, że w Uchwale nr 4 ZWZ w pkt. 2 wyraz "zysk" zastąpiono wyrazem "stratę", zaś głosowanie nad Uchwałą nr 23 miało charakter jawny.
  Mając powyższe na względzie, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść Uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27.06.2018 r. z uwzględnieniem w/w zmian.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_podjete_przez_ZWZ.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-07-02 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2018-07-02 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul Korekta raportu - uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2018-07-02
  Rok biezacy 2018
  Numer 10
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.