Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie przez Emitenta umowy użytkowania działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 w ramach kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-07-2018 21:25:42 | Bieżący | ESPI | 19/2018
oRB: Podpisanie przez Emitenta umowy użytkowania działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 w ramach kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi

PAP
Data: 2018-07-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-27
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Podpisanie przez Emitenta umowy użytkowania działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 w ramach kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w w dniu 26 lipca 2018 roku umowy przyrzeczonej ustanowienia na rzecz Emitenta prawa użytkowania działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6.
Zawarcie powyższej umowy użytkowania jest częściowym wykonaniem tzw. trzeciego warunku zawieszającego wejście w życie kompleksowej ugody zawartej pomiędzy Emitentem oraz Grupą Komputronik i innymi. W ramach tej umowy Violet Investements Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _Violet_ ustanowił na rzecz Emitenta prawo użytkowania działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 oraz zobowiązał się do przeniesienia działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 na Emitenta z dniem 05 maja 2021 roku lub z datą wcześniejszą, jeżeli doszłoby do zmiany stanu prawnego lub przeznaczenia tych działek z działek rolnych na działki nie-rolne_o ile wcześniej działki te nie zostaną przeniesione na Emitenta za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub w drodze odrębnej ugody sądowej_, zaś zobowiązanie do przeniesienia prawa własności tych działek VIOLET zabezpieczył obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie 15.000.000 zł, dla zabezpieczenia zapłaty której ustanowił hipotekę na działkach gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 i poddał się rygorowi dobrowolnej egzekucji w zakresie zapłaty tej kary umownej z ograniczeniem egzekucji wyłącznie do przedmiotu tej hipoteki.
Zawarcie umowy użytkowania jest częściowym wykonaniem tzw. trzeciego _ostatniego_ warunku zawieszającego wejście w życie ugody zawartej z Grupą Komputronik S.A. Wykonanie tego warunku zakłada zwrotne przeniesie na Emitenta prawa własności działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6, które poprzedzone jest ustanowieniem na rzecz Emitenta prawa użytkowania tych nieruchomości na czas nieoznaczony aby umożliwić Emitentowi posiadanie tych nieruchomości oraz czerpanie z niech pożytków do dnia przeniesienia prawa własności przez VIOLET.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje wobec kwalifikacji informacji jako etapu pośredniego, na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-27 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Podpisanie przez Emitenta umowy użytkowania działek gruntu położonych w Stargardzie nr 100/5 oraz nr 100/6 w ramach kompleksowej Ugody pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a Grupą Komputronik S.A. i innymi
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-07-27
Rok biezacy 2018
Numer 19
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.