Raporty Spółek ESPI/EBI

Ugoda z grupą Komputronik S.A. – potwierdzenie ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających oraz wykonania ugody. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-09-2018 21:30:20 | Bieżący | ESPI | 24/2018
oRB: Ugoda z grupą Komputronik S.A. – potwierdzenie ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających oraz wykonania ugody.

PAP
Data: 2018-09-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-20
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Ugoda z grupą Komputronik S.A. – potwierdzenie ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających oraz wykonania ugody.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację przesyła do publicznej wiadomości informację, iż: w dniu 19 września 2018 roku Emitent powziął informację, że ziściły się wszystkie trzy warunki zawieszające wykonania Ugody, które mają charakter łączny, i o których modyfikacji w formie aneksów względem pierwotnego brzemienia w Ugodzie Emitent informował we wcześniejszych raporcie bieżących.
W związku z powyższym, 20 września 2018 roku Strony Ugody dokonały formalnego potwierdzenia wykonania wszystkich warunków zawieszających wejście w życie zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku umowy – Ugody _"Ugoda"_, która uregulowała wszelkie istotne kwestie sporne i sprawy sądowe zaistniałe pomiędzy Emitentem, Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności SKA – w upadłości układowej _"TRC"_ oraz podmiotami z grupą Komputronik S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta traktuje wszelkie oświadczenia woli i wiedzy złożone przez strony w Ugodzie, jak również oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń za skuteczne i wiążące dla stron Ugody.
W ocenie Emitenta i pozostałych Stron Ugody, podmioty będące stronami Ugody osiągnęły w jej ramach zrównoważone rozliczenia gospodarcze, czyniąc sobie jednocześnie wzajemne ustępstwa. Emitent potwierdza, że wg jego najlepszej wiedzy, wszystkie Strony wykonały wszelkie niezbędne czynności, których wykonanie było warunkiem do otrzymania niezbędnych dokumentów, które pozwolą na sprawne, zgodne _zawierające oświadczenia wszystkich stron wszystkich sporów_ i bezwarunkowe oraz prawomocne umorzenie wszystkich sporów, nadto wydaniu podlegały oświadczenia będące podstawą do wykreślenia hipotek z nieruchomości Emitenta oraz TRC jaki uległy zwrotnemu przeniesieniu na rzecz Emitenta / TRC przez grupę Komputronik S.A. w wykonaniu Ugody.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-20 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Ugoda z grupą Komputronik S.A. – potwierdzenie ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających oraz wykonania ugody.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-09-20
Rok biezacy 2018
Numer 24
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.