Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-05-2019 18:48:36 | Bieżący | ESPI | 2/2019
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku.

PAP
Data: 2019-05-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • CCE_informacja_o_zwolaniu_ZWZA_28,06,2019r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_projekty_uchwal_ZWZA_28,06,2019r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_formularz_instrukcja_28,06,2019r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_ZWZA_wzor_pelnomocnictwa_28,06,2019r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_informacja_o_akcjach_30,05,2019r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_REGULAMIN_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-05-30
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:


  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 09:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6.Przyjęcie porządku obrad.
  7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r,
  8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
  13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
  14.Podjęcie uchwał w przedmiocie scalenia _połączenia_ akcji.
  15.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: § 2, § 6, § 30, § 31.
  16.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  18.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
  19.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  20.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
  21.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
  22.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
  23.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
  24.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
  25.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
  26.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
  27.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
  28.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
  29.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
  30.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
  31.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
  32.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę _rozporządzanie_ nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
  33.Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_informacja_o_zwolaniu_ZWZA_28,06,2019r.pdf iformacja o zwolaniu ZWZA CCE na dzen 28 czerwca 2019r
  CCE_projekty_uchwal_ZWZA_28,06,2019r.pdf projekty uchwal ZWZA CCE na dzien 28 czerwca 2019r
  CCE_formularz_instrukcja_28,06,2019r.pdf formularz instrukcja dot prawa glosu dla pelnomocnika
  CCE_ZWZA_wzor_pelnomocnictwa_28,06,2019r.pdf wzor pelnomocnictwa
  CCE_informacja_o_akcjach_30,05,2019r.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji w dniu ogloszenia ZWZA CCE
  CCE_REGULAMIN_WZA.pdf regulamin WZA CCE

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-05-30 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2019-05-30
  Rok biezacy 2019
  Numer 2
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.