Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-06-2020 10:12:12 | Bieżący | ESPI | 5/2020
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

PAP
Data: 2020-06-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • zwolanie_ZWZA_CCE_30,06,2020r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_ZWZA_CCE_30,06,2020_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosownia_ZWZA_30,06,2020r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CCE_30,06,2020_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacja_o_akcjach_CCE.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_WZA_CCE.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-06-03
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 402_ 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 10, w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Miła 2., z następującym projektem obrad:

  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6.Przyjęcie porządku obrad.
  7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r,
  8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.
  9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.
  11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
  13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
  14.Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  zwolanie_ZWZA_CCE_30,06,2020r.pdf informacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzen 30 czerwca 2020 r
  projekty_uchwal_ZWZA_CCE_30,06,2020_r.pdf projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
  formularz_do_glosownia_ZWZA_30,06,2020r.pdf formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
  wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CCE_30,06,2020_r.pdf wzor pelnomocnictwa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
  informacja_o_akcjach_CCE.pdf informacja o akcjach CCE w dniu ogloszenia ZWZA zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
  regulamin_WZA_CCE.pdf regulamin WZA CCE

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-180 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Miła 2
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-06-03 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
  Sektor
  Kod 00-180
  Miasto Warszawa
  Ulica Miła
  Nr 2
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2020-06-03
  Rok biezacy 2020
  Numer 5
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.